Styrelsen består av

Våra stadgar

Stadgar för den ideella föreningen FYRBÅKSEXPRESSEN, 802510-3717.

 • 1. Föreningens firma

Föreningens firma är FYRBÅKSEXPRESSEN.

 • 2. Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningen är en hjälporganisation på humana värderingar och är organiserad som en ideell förening.

Föreningens ändamål är att motverka hemlöshet i Sverige och att stödja människor som är utsatta. Detta genom att hjälpa hemlösa med boende samt råd och vägledning till ett bättre liv. Boende skall kunna erbjudas genom att lämpliga fastigheter/lokaler hyrs, byggs eller förvärvas alternativt upplåtes till föreningen för att stödja föreningen i sitt arbete.

Föreningen följer Barnkonventionen.

Föreningen får även driva verksamhet i helägt aktiebolag.

 • 3. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun.

 • 4. Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person med intressen samstämmiga med föreningens ändamål enligt §2. Ansökan görs skriftligen och medlemskap beviljas av styrelsen.

 • 5. Årsavgift

Medlem skall till föreningen betala den årsavgift som beslutas av föreningsstämman. Den beslutade årsavgiften gäller för kommande kalenderår och skall betalas senast 30 dagar efter anmodan.

 • 6. Utträde

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen. Medlem som inte betalat årsavgiften på ett år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Personen avförs ur medlemsförteckningen.

 • 7. Uteslutning

Medlem kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen vid bristande betalning av föreningen beslutade avgifter eller om styrelsen finner att medlem inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller dess medlemmar eller vidtagit åtgärd som skadar eller motarbetar föreningen eller dess medlemmars intressen.

 • 8. Återbetalning av avgifter m.m.

Medlem som utträtt ur föreningen eller efter beslut av styrelsen utesluts ur föreningen har inte rätt att återfå erlagd årsavgift, eventuella bidrag eller erhålla annan andel i föreningens tillgångar.

 • 9. Föreningens organisation

Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:

-  Föreningsstämma

-  Styrelse

-  Direktor

 • 10. Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter jämte en suppleant. Mandatperioden för ordinarie ledamot är tre år och för suppleant ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, och de övriga befattningshavare som behövs.

Suppleant som inträder i styrelsen istället för avgången styrelseledamot innehar dennes mandat under tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma, då ny ledamot skall väljas för återstående mandat tid.

Styrelsen skall leda föreningens verksamhet, handlägga och förvalta dess angelägenheter samt verka för att realisera föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll och att räkenskaperna förs enligt gällande bokföringslagar.

Ledamot av styrelsen får inte handlägga fråga rörande avtal eller annan rättshandling mellan honom och föreningen. Inte heller får han handlägga fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse.

Styrelsen ska arbeta efter den arbetsordning som styrelsen beslutar.

 • 11. Styrelsens sammanträden

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden samt en styrelseledamot.

 • 12. Direktor

Föreningens styrelse skall utse en direktor som skall ansvara för den operativa driften av verksamheten.

Direktorn skall arbeta efter den arbetsordning som styrelsen beslutar.

 • 13. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden i förening med direktorn eller, om styrelsen så beslutar, av direktorn i förening med en namngiven styrelseledamot.

 • 14. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom fem månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

-  val av ordförande vid stämman

-  val av sekreterare vid stämman

-  upprättande och godkännande av röstlängd

-  val av två justeringsmän

-  fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

-  föredragning av årsredovisning

-  föredragning av revisionsberättelse

-  beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

-  beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust

-  beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

-  beslut om ersättning till styrelse och revisorer

-  beslut om årsavgift för kommande kalenderår

-  beslut om antal styrelseledamöter

-  val av ordförande till nästa ordinarie föreningsstämma

-  val av styrelseledamöter och suppleant

-  val av revisor

-  val av valberedning och sammankallande till denna

-  övriga frågor

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst en tredjedel av samtliga medlemmar begär det.

Motioner till ordinarie föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan.

 • 15. Rösträtt

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst förutsatt att årsavgiften för det aktuella räkenskapsåret är betald. Röstning får ej ske via ombud.

 • 16. Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen bestämmer tid och plats för föreningsstämma. Kallelse till stämman skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse sker i första hand genom e-post och i de fall medlemmen ej anmält e-post sker kallelsen genom brev.

Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast fyra veckor och senast en vecka före extra föreningsstämma.

 • 17. Valberedning

Samtliga val på föreningsstämma skall förberedas av en valberedning. Denna utses av föreningsstämman för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma och skall bestå av minst två ledamöter.

 • 18. Föreningens räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden från 1 januari till och med 31 december. För varje räkenskapsår skall avges årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

 • 19. Revisor

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall på ordinarie föreningsstämma välja en ordinarie revisor för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

 • 20. Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll från föreningsstämma, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före föreningsstämman.

 • 21. Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna fattas genom två tredjedels majoritet på ordinarie eller extra föreningsstämma. Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara ordinarie föreningsstämma.

 • 22. Upplösning

Beslut om föreningens upplösande fattas genom två tredjedels majoritet på ordinarie eller extra föreningsstämma. Beslut om föreningens upplösning skall fattas på vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Vid kallelse till föreningsstämma som nu sägs skall det av kallelsen framgå att dagordningen innehåller fråga om föreningens upplösande.

Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar fördelas till andra hjälporganisationer som motverkar hemlöshet.

 • 23. Avgörande av tvister

Tvist mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem skall avgöras vid allmän domstol.

Beslut att anta dessa stadgar har fattats vid föreningen Fyrbåksexpressens extra föreningsstämma den 2017-12-02 samt vid ordinarie föreningsstämma den 2018-02-10.

Årsredovisningar

 

 

Kontakta oss gärna